YOUR CART

Edit Cart
  • No products in the cart.
เราเป็นผู้ผลิตบัวพื้น คิ้ว บัว บัวฝ้า เพื่อการตกแต่งต่างๆ มีรูปแบบและชนิดของไม้หลากหลายให้เลือก หรือผลิตตามแบบที่ต้องการ ซึ่งไม้จากโรงงานผ่านการคัดคุณภาพเพื่อให้ได้ไม้ที่สวยที่สุด สามารถดูแบบตามแคตตาล็อกด้านล่าง หรือสั่งผลิตตามแบบที่ต้องการ

ไม้แดง

ไม้สัก

ไม้มะค่า

ไม้ตะแบก

ไม้สะเดา

ไม้เต็ง