YOUR CART

Edit Cart
  • No products in the cart.
75491739_2223103464462561_5054364646903906304_n
76779530_2223103607795880_1563174822215680_n
76906869_2223103731129201_1123325039588933632_n
77000778_2223103724462535_2797032206671806464_n
78169783_2223103697795871_2377211548763422720_n
78395056_2223103507795890_2270995164992372736_n
78435673_2223103807795860_9185885506460712960_n
75491739_2223103464462561_5054364646903906304_n
76779530_2223103607795880_1563174822215680_n
76906869_2223103731129201_1123325039588933632_n
77000778_2223103724462535_2797032206671806464_n
78169783_2223103697795871_2377211548763422720_n
78395056_2223103507795890_2270995164992372736_n
78435673_2223103807795860_9185885506460712960_n
ไม้แปรรูป

แปรรูป คือ ไม้ที่ผ่านการแปรสภาพจากซุงไม้มาเป็นขนาดต่างๆ ทำให้เกิดความสะดวกในการขนย้าย ไม้แปรรูปจะถูกนำไปใช้งานในแทบจะทุกส่วนของบ้านเรือนและอาคาร อาทิเช่น ไม้เสา ไม้ตง ไม้พื้น ไม้ฝาและระแนง เฟอร์นิเจอร์ หรือแม้แต่การนำไปทำเครื่องใช้ต่างๆ

การเลือกซื้อไม้จะคุยกันที่หน่วย ดังนี้
ความหนา (นิ้ว) x ความกว้าง (นิ้ว) x ความยาว (เมตร)

วิธีเลือกชนิดไม้ให้เหมาะกับงาน
ขั้นที่ 1 ต้องดูก่อนว่าไม้ที่เราจะนำไปใช้งานนั้น ตั้งอยู่ในที่ร่มและภายในอาคารหรือภายนอกอาคารที่ต้องโดนแดด โดนฝนเป็นประจำ หรืออยู่ในที่ร่มและภายในอาคาร
ไม้ที่เหมาะกับการใช้งานภายนอก ได้แก่ ไม้ตะเคียนทอง ไม้เต็ง ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้สัก
ไม้ที่เหมาะกับการใช้งานภายใน ได้แก่ ไม้สน ไม้ตะแบก ไม้ตะเคียนทอง ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้สัก
ไม้ที่เหมาะกับการทำไม้โครงเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่ง ได้แก่ ไม้สน ไม้สยาแดง ไม้สยาเหลือง ไม้เบญจพรรณอัดนำ้ยา ไม้ทุเรียนอัดน้ำยา
ขั้นที่ 2 เช็คขนาดของชิ้นงานหรือจำนวนพื้นที่ๆ ใช้เพื่อให้เราทราบว่าเราต้องใช้ไม้ขนาดเท่าใดบ้างจำนวนกี่ชิ้น วิธีนี้จะทำให้ง่ายต่อการสั่งซื้อ